Skänk en gåva 
 
 

Bönekalender

 

Be varje dag

  Tadzjikistan   

26 april

I februari besökte en grupp civilkläda poliser gudstjänsterna i två tadzjikiska byar. De filmade och fotograferade. Det fanns barn och tonåringar under 18 år med i gudstjänsterna, vilket är förbjudet enligt lag. Kyrkornas aktiviteter har därför blivit inställda i väntan på dom, och alla kyrkornas medlemmar blir förhörda dagligen. Be för kyrkorna, för rättsfallet, och om att de kristna inte mister hoppet. Ps 25:20-21

27 april

För en tid sedan träffade Sahat*, en kristen med muslimsk bakgrund, en man på gatan som började tala med honom. Han verkade mycket intresserad, när Sahat berättade om evangeliet för honom, och han frågade efter mer information. När Sahat då gav honom ett Nya Testamente, anhöll mannen honom. I Tadzjikistan är det förbjudet att dela ut kristen litteratur på offentliga platser. Sahat är frisläppt igen, men be för hans säkerhet, för hans kyrka och hans kontakter. Ps 23

28 april

En boende på ett kristet behandlingshem för narkomaner och alkoholister gav säkerhetstjänsten oriktiga upplysningar om att han blivit tvungen att acceptera Kristus och läsa Bibeln. Behandlingshemmet blev föremål för husrannsakan, föreståndaren fick böter, och man hotade med att stänga behandlingshemmet om de förkunnar evangelium igen. Be för medarbetarna och de boende och be om möjligheter att fortsätta arbetet. Apg 4:29

29 april

17-åriga Sitora* blev för flera månader sedan misshandlad av sin äldre muslimske bror. Hon har tillfrisknat fysiskt, men kan fortfarande inte komma till kyrkan, prata med andra kristna eller läsa i sin Bibel. Hon och hennes kristna farmor övervakas noga. Be för dem och deras säkerhet – och om möjligheter till att be, lovsjunga och träffa andra kristna. Be också för Sitoras bror. Upp 3:8

  Sverige   

30 april

Be för Open Doors arbete här i Sverige, bland annat för arbetet med att ta fram en rapport om situationen för kristna flyktingar i Sverige. Be att vittnesbörden från den förföljda kyrkan når ut längre i vårt land. Ef 1:15-16

  Sudan   

1 maj

Islam har djupa rötter i det sudanesiska samhället. En majoritet av befolkningen är sunnimuslimer, medan regeringen har starka band till det shiitiska Iran. Rättssystemet är baserat på sharialagar och det är förenat med dödsstraff att lämna islam. Trots detta finns det en kristen kyrka med medlemmar med muslimsk bakgrund. Be att Herren fortsätter att föra sudaneser till frälsning i Jesus. Joh 1:12-13

2 maj

Uppskattningsvis är bara tre procent av befolkningen i Sudan kristna och bor främst i huvudstaden Khartoum eller i Nubabergen. De kristna är under stor press från regeringen och muslimska extremister och utsätts för något som liknar etnisk rensning. Hädelselagarna används flitigt till att förfölja kristna. Be Herren beskydda den kristna kyrkan och uppehålla dem med sin nåd. Ps 9:14,19

3 maj

Tacka Gud för hans löfte att bygga sin församling, trots försök att utrota den. Be att Han ska resa upp trogna ledare, som kan bygga upp kyrkan till en levande församling, som är enad och utrustad till att frimodigt vittna om Kristus bland sina muslimska grannar. Ef 3:16-21

  Bangladesh 

4 maj

Be att landsbygdsförsamlingarna ska nå ut och betjäna sina samhällen och hjälpa människor att erfara Guds kärlek. Be att Gud fyller pastorer och lekmän med den helige Andes kraft, så att de kan dela evangeliet med frimodighet och kärlek. Joh 15:16

5 maj

Be för utbildningssystemet. Regeringen har ändrat i läroböckerna för att ge en mer muslimsk tolkning. Kristna kan däremot inte studera sin religion i skolan, eftersom regeringen inte förser dem med några kristna läroböcker. I stället tvingas de att studera antingen islam eller hinduism. Ps 33:10-15

6 maj

Cirka 45 procent av befolkningen är unga (33 procent under 15 år). Fler och fler av dem är så uppslukade av internet och sociala medier att de inte har tid att söka Gud. Samtidigt tar de flesta konvertiter emot Jesus i sin ungdom. Be att de ska inse att bara Gud kan fylla tomheten i deras hjärtan. Ps 37:3-5

7 maj

Bangladesh är det 13:e  mest korrupta landet i världen. Under de senaste åren har också antalet terrorhandlingar ökat. Allt detta indikerar på ett samhälle i moraliskt förfall. Be att människorna ska möta Jesus till upprättelse. Jes 58:7-10

  Malaysia   

8 maj

Malaysia är i stigande grad en tillflyktsort och rekryteringsbas för Islamiska Staten. Ungdomar, särskilt de från trasiga hem, dras till gruppen, som ger dem mening och mål med deras liv. Också muslimer bland Rohingya-flyktingarna är lätta måltavlor, eftersom de är marginaliserade, utan rättigheter, arbete och möjligheter. Be att de ska finna liv i Kristus istället för att dö i kampen för IS. Joh 8:12

9 maj

Be Gud vägleda och styrka de hemligt kristna i Malaysia. Be att Han beskyddar dem, så att de kan fortsätta att växa i sin tro. Ps 36:6-11 10 maj - Be om vishet och frimodighet till de kristna, så att de kan nå ut till den malaysiska befolkningsgruppen, som utgör 60 procent av landets befolkning, trots lagar som förbjuder sådana aktiviteter. Kol 1:9-14

  Jemen   

11 maj

Ödeläggelsen, som Saudiarabien förorsakar genom kriget mellan sunni och shia, resulterar i stor nöd. Sjukhusen fungerar i stort sett inte, mat och vatten är bristvara och drivmedel är svårt att få tag på. Kristna är fångade i konflikten, men delar ofta med sig av det lilla de har till andra. Be att också de kristna ska få del av nödhjälpen som utdelas genom muslimska kanaler. Ps 10:17-18

12 maj

Cirka hälften av flyktingarna i Jemen är kvinnor, däribland också kristna konvertiter. Unga flickor skiljs från sina vänner, mödrar försöker försörja sina barn under svåra förhållanden, medan de bor hos släktingar i tättpackade hus, och äldre kvinnor berövas en trygg ålderdom. Be att deras behov ska bli uppfyllda.  Ps 68: 5-7

  Marocko   

13 maj

Tacka Gud för att Han uppenbarar sig för sökande i Marocko. En ung, fanatisk muslim stoppades därigenom från att göra det som salafismen lärt honom – att gå ut i krig. Idag är han en hemlig kristen och deltar i en underjordisk församling. Joh 3:16-17 14 maj - Be för radikala muslimer i Marocko. De radikala tror att de tjänar Gud och söker honom mer än de flesta. Be att de ska finna Jesus. 1 Tim 2:4-6

15 maj

Be att den marockanska kyrkan ska få officiellt erkännande. Regeringen plågas av terrorceller och försöker främja en moderat islam. Be att kungen ska uppmärksamma orättvisan och använda den paragraf i författningen som ger alla frihet att utöva sin religion. Ps 25:9-14

  Saudiarabien   

16 maj

Den religiösa polisen i Saudiarabien försöker hitta de kristnas mötesplatser. Be att Gud ska visa sig för dem under deras efterforskningar (som han gjorde för Saulus), och att de ska bli berörda av de kristnas kärlek, när de möter dem. Apg 9:1-5 

  Iran 

17 maj

Tacka Herren för den växande kyrkan i Iran. Samtidigt växer förföljelsen mot de kristna. Nyligen stängdes flera husförsamlingar. Deras medlemmar förhördes och förnedrades och flera avskedades från sina arbeten på grund av sin tro. Många kristna har tvingats lämna landet. Be för Irans kristna och för landets myndigheter. Apg 4:29-30

18 maj

Be Gud beskydda de kristna i Iran från diskriminering och falska anklagelser. Många antikristna inslag och artiklar läggs ut på internet och i iranska medier. 1 Petr 3:13-17

19 maj

Fortsätt att be för de fängslade kristna i Iran och deras familjer. De behandlas ofta dåligt i fängelset och utsätts för fysisk och psykisk tortyr. Be Gud beskydda dem och gripa in. Luk 18:7-8

  Maldiverna 

20 maj

Saudiarabiens inflytande i Maldiverna växer. Maldivernas officiella stränga tillämpning av islam håller på att ersätta den traditionella, mer toleranta islam som praktiseras av befolkningen. Be för dem som lever under lagens tunga ok, att de ska ledas till att söka Jesus, som ger vila till de trötta och betungade. Matt 11:28-29

21 maj

En rapport från Maldivernas människorättskommission visar, att många 10 till 11- åringar är sexuellt aktiva. Samtidigt växer antalet maldiviska män som i hemlighet gifter sig med en andra hustru i utlandet.  Landet som är stolt över att vara 100 procent muslimskt plågas av många sociala problem. Be Gud visa nåd mot Maldiverna och öppna dörrarna för evangeliet, så att Han kan ”sätta fångarna fria”. Luk 4:18-19

22 maj

Be för missionsarbetarna som undervisar landets hemligt kristna. Deras splittring har hindrat de kristnas tillväxt. Be att Gud öppnar deras hjärtan, så att de kan arbeta tillsammans för att bygga Guds rike. Joh 17:20-23

  Algeriet 

23 maj

Be om vishet till församlingsledare inför och under ramadan. Under ramadan kan förkunnelsen i moskéerna vara mycket hatfull mot kristna. Hebr 12:2-3

24 maj

När ramadan börjar om några få dagar, blir muslimerna mer aggressiva gentemot människor med en annan tro. Be för församlingens säkerhet och om att den ska finna sätt att möta samhället på ett positivt sätt, som åstadkommer en förändring. 2 Tess 1:10-12

  Brunei   

25 maj

Lagsamlingen för shariadomstolarnas straffrätt ska vara klar i juni. Be emot detta försök att stärka sharialagarna i landet. Be att sultanen och hans rådgivare ska se lagens negativa effekter och ändra sin åsikt. 1 Tim 2:1-4

26 maj

Förföljelse och fruktan hindrar evangeliets utbredande bland den malajiska majoriteten. Därför kan de bara finna svaret på sina frågor i islam, vars inflytande växer, vilket i sin tur skapar större fruktan och förföljelse. Be att de kristna ska dela evangeliet med sina malajiska landsmän. Be Gud välsigna de få som redan gör det och ge en stor skörd. Jes 52:7

 30 Dagar 

Den 27 maj till 25 juni pågår den muslimska fastemånaden ramadan. Böneämnerna baserar sig på häftet 30 Dagar i bön för den muslimska världen, som du kan beställa från oss här.

27 maj (dag 1)

Be för dem som under ramadan lagar maten till den nattliga måltiden och för dem som äter den – att de ska få en uppenbarelse av Jesus som ”livets bröd”. Joh 6:35

28 maj (dag 2)

Platser som Zaghouan i Tunisien är hårt drabbat av den minskade turismen till följd ett terrorangrepp mot utländska turister. Många tunisier känner osäkerhet och en viss misstro mot sin nya regering. Be om stabilitet, fred och ett klokt ledarskap och om arbete
till dem som förlorat sitt levebröd. Be att Jesus möter dem och ger dem mening och trygghet. Ps 145:8-21

29 maj (dag 3)

Ett stort antal invandrare har sökt sig till Nordamerika. Många av dessa är muslimer. Multikulturalitet är både en välsignelse och en utmaning. Be för en fredlig integration och om att kristna ska använda möjligheten att dela Kristi kärlek. 1 Tim 6:17-19

30 maj (dag 4)

I den muslimska världen är skam och heder det sätt som i många samhällen styr handlingssättet hos barn och vuxna. Men Jesu budskap är att Gud vill lyfta oss till en hedersplats. Be att denna goda nyhet ska bli uppenbarad i dessa kulturer. 1 Sam 2:8

31 maj (dag 5)

Komorerna är en vulkanisk ögrupp utanför Afrikas östkust. 98 procent av befolkningen är muslimer. Landet är ett av de fattigaste i världen, där sjukvårds- och utbildningssystemen är bristfälliga, arbetslösheten hög och där ett högt födelsetal gör det till en daglig kamp för många att försörja sina familjer. Be att den lilla kristna befolkningen ska möta behoven och vara ett ljus och en välsignelse för öarna. Gal 6:9-1

*Namnen har ändrats av säkerhetsskäl